Положення про Львівське обласне управління лісового та мисливського господарства

 


1. ЛЬВІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ЛІСОВОГО ТА МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА (далі - Управління) підпорядковується Держлісагентству України та є його територіальним органом.

Г олова місцевої державної адміністрації координує діяльність Управління і сприяє йому у виконанні покладених на нього завдань.

2. Управління у своїй діяльності керуються Конституцією та законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України, наказами Мінагрополітики України, дорученнями Міністра аграрної політики та продовольства України (далі - Міністр), його першого заступника та заступника, наказами Держлісагентства України, дорученнями Голови Держлісагентства України, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також цим Положенням.

3. Завданням Управління є реалізація повноважень Держлісагентства України на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці у сфері лісового та мисливського господарства.

4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. Надає адміністративні послуги - здійснює видачу:

посвідчення мисливця;

дубліката посвідчення мисливця;

щорічної контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання;

дубліката щорічної контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання.

4.2. Здійснює видачу спеціальних дозволів на заготівлю деревини в порядку рубок головного користування.

4.3. Здійснює державний контроль за додержанням норм, правил та інших нормативно-правових актів з ведення лісового господарства.

4.4. Здійснює управління об'єктами державної власності в межах повноважень, визначених законодавством.

4.5. Реалізовує державну політику в галузі лісового та мисливського господарства та вносить Держлісагентству України пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань регулювання відносин у сфері лісового, мисливського господарства та полювання.

4.6. Здійснює видачу дозволів на добування мисливських тварин, що перебувають у державній власності, за винятком тих, що знаходяться на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду.

4.7. Координує діяльність підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Держлісагентства України, крім підприємств, установ, організацій, які безпосередньо підпорядковуються Держлісагентству України.

4.8. Бере участь у розробленні та виконанні загальнодержавних, регіональних (місцевих) програм з охорони, захисту, використання, відтворення лісів та тваринного світу.

4.9. Створює умови для науковообґрунтованого, раціонального та економічно доцільного використання лісових ресурсів та тваринного світу.

4.10. Вносить Держлісагентству України пропозиції щодо розроблення та здійснення організаційних, економічних, екологічних та інших заходів, спрямованих на охорону, захист, відтворення лісів, раціональне використання лісових ресурсів, тваринного світу, забезпечення додержання режиму використання лісів та тваринного світу, будівництва об’єктів виробничо-соціального призначення, в тому числі лісових доріг.

4.11. Організовує:

збір інформації для ведення лісовпорядкування обліку лісів, державного лісового кадастру та державного кадастру мисливських тварин, що перебувають на території України;

укладення з користувачами мисливських угідь договорів про умови ведення мисливського господарства, здійснює контроль за виконанням цих договорів;

розгляд скарг та звернень з питань лісового та мисливського господарства;

планово-фінансову роботу в Управлінні, здійснення контролю за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечення організації та вдосконалення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку.

4.12. Забезпечує:

організацію лісовпорядних та мисливськовпорядних робіт, розроблення та реалізацію проектів організації і розвитку лісового та мисливського господарства, будівництва об’єктів виробничо-соціального призначення, в тому числі лісових доріг;

ведення відповідно до законодавства моніторингу лісів та мисливських тварин;

виконання заходів щодо відтворення лісів та тваринного світу;

організацію робіт з охорони, добування і відтворення мисливських тварин, збереження і поліпшення стану мисливських угідь;

подання Держлісагентству України документів з питань надання у користування мисливських угідь;

підготовку проектів планів переселення мисливських тварин, організацію роботи з їх штучного відтворення;

впровадження у лісове та мисливське господарство результатів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, необхідних для реалізації програм розвитку лісового та мисливського господарства;

вирішення питань (у межах своїх повноважень) цивільної оборони, здійснення заходів щодо захисту населення і територій під час надзвичайних ситуацій;

в межах компетенції реалізацію та додержання вимог законодавства з питань державної таємниці та здійснення контролю за її збереженням на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до їх сфери управління;

висвітлення своєї діяльності та інформування громадськості в мережі Гнтернет через офіційні веб - сайти Управлінь;

у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, розподіл бюджетних коштів між підприємствами, установами і організаціями для ведення лісового і мисливського господарства та контролю за їх цільовим використанням;

організацію та здійснення відповідно до законодавства проведення внутрішнього контролю та аудиту.

4.13. Здійснює:

координацію замовлення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, робіт із стандартизації і сертифікації та інших робіт, що виконуються в межах заходів з питань розвитку лісового і мисливського господарства та будівництва лісових доріг;

впровадження досягнень науки і техніки, а також нових технологій і передового досвіду необхідних для реалізації програм розвитку лісового і мисливського господарства.

4.14. Проводить роботу з питань розвитку мисливського собаківництва.

4.15. Узагальнює інформацію, в межах компетенції, надану підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Держлісагентства України (крім підприємств, установ, організацій, які безпосередньо підпорядковуються Держлісагентству України) з питань ведення лісового і мисливського господарства та полювання та в установленому порядку надають цю інформацію на запити відповідних органів державної влади.

4.16. Відповідно до законодавства веде бухгалтерський облік та складає фінансову і статистичну звітність.

4.17. Реалізує у межах своєї компетенції державну політику з питань кадрової роботи та державної служби, підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників.

4.18. Розглядає згідно із законодавством справи про адміністративні правопорушення і в межах своїх повноважень приймає відповідні рішення.

4.19. Вносить Держлісагентству України пропозиції і вживає у межах своєї компетенції заходів щодо вдосконалення охорони праці в лісовому господарстві.

4.20. Вносить пропозиції Держлісагентству України щодо безпечного ведення лісового господарства в умовах радіоактивного забруднення.

4.21. Бере участь за дорученням Держлісагентства України в міжнародному співробітництві у сфері ведення лісового та мисливського господарства.

4.22. Взаємодіє із засобами масової інформації з питань висвітлення актуальних проблем здійснення державного управління і контролю у сфері ведення лісового та мисливського господарства.

4.23. Утворює самостійні підрозділи для проведення внутрішнього аудиту.

4.24. Узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, готує та вносить в установленому порядку пропозиції щодо його вдосконалення.

4.25. Погоджує надання лісів у постійне користування.

4.26. Погоджує виділення лісів у довгострокове тимчасове користування.

4.27. Реєструє договори довгострокового тимчасового користування лісами приватної власності.

4.28. Виділяє особливо захисні лісові ділянки.

4.29. Погоджує повну або часткову заборонену застосування окремих видів і способів рубок в особливо захисних лісових ділянках.

4.30. Затверджує матеріали лісовпорядкування.

4.31. Надає висновок та погоджує зміну цільового призначення

земельних лісових ділянок для їх використання в цілях не пов’язаних з

веденням лісового господарства.

4.32. Надає дозвіл на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов'язаних з веденням лісового господарства.

4.33. Погоджує визначення місць розміщення підприємств, споруд та інших об'єктів, що шкідливо впливають на стан і відтворення лісів.

4.34. Надає висновок щодо використання земельних лісових ділянок для видобування корисних копалин (крім видобування корисних копалин місцевого значення для власних потреб), прокладання кабельних ліній, трубопроводів та інших комунікацій, здійснення бурових, підривних та інших робіт, не пов'язаних з веденням лісового господарства.

4.35. Подає до відповідних органів виконавчої влади пропозиції щодо встановлення максимальних норми безоплатного збору дикорослих трав'яних рослин, квітів, ягід, горіхів, грибів тощо.

4.36. Надає дозвіл на вирубування насінників і плюсових дерев.

4.37. Подає відповідними органами виконавчої влади пропозиції щодо встановлення лімітів використання лісових ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів.

4.38. Подає відповідними органами виконавчої влади пропозиції щодо встановлення лімітів використання лісових ресурсів при здійсненні побічних лісових користувань.

4.39. Продовжує терміни залісення у зв'язку з необхідністю ліквідації наслідків стихії (вітровал, пожежа, посуха тощо).

4.40. Погоджує діяльність підприємств, установ, організацій та громадян, яка впливає або може впливати на стан і відтворення лісів.

4.41. Припиняє в порядку, визначеному законодавчими актами, роботи, що здійснюються підприємствами, установами, організаціями і громадянами, якщо під час їх проведення не виконуються встановлені технологічні, санітарні та інші спеціальні вимоги щодо безпеки природного стану лісів та їх відтворення.

4.42. Погоджує додаткову заготівлю деревини в межах не використаного за попередні роки обсягу діючої розрахункової лісосіки.

4.43. Приймає рішення про збільшення ширини лісосіки.

4.44. Вносить пропозиції щодо виділення лісових ділянок для ‘культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей.

4.45. Погоджує склад підрозділів з відведення і таксації лісосік.

4.46. Погоджує розчищення лісових ділянок у зв'язку з будівництвом лісових доріг за межами виділення лісових ділянок.

4.47. Надає відстрочення на заготівлю деревини.

4.48. Надає відстрочення на вивезення деревини.

4.49. Погоджує перенесення строку огляду місць використання лісових ресурсів.

4.50. Подає органам державної податкової служби перелік підприємств, установ, організацій і громадян, яким в установленому порядку видано лісорубний квиток.

4.51. Проводить заміну переданих за лісорубними квитками лісосік головного користування, відведених у здорових деревостанах, на лісосіки у пошкоджених.

4.52. Здійснює подання до Держлісагентства України щодо заміни недоступних лісосік на інші.

4.53. Приймає рішення про анулювання лісорубного або лісового квитка.

4.54. Розглядає клопотання щодо приведення існуючого поділу лісів на категорії.

4.55. Подає територіальним органам земельних ресурсів інформацію про показники кадастру.

4.56. Перевіряє повноту і достовірність оформленої в установленому порядку документації первинного обліку лісів.

4.57. Забезпечує участь представників управління в комісії з призначення лісовідновних рубок.

4.58. Погоджує технологічні карти розробки лісосік головного користування.

4.59. Приймає рішення про продовження строку очищення лісосік.

4.60. Видає сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

4.61. Здійснює охорону мисливських угідь державного мисливського резерву(запасу).

4.62. Здійснює державний контроль за дотриманням законодавства в галузі мисливського господарства і полювання.

4.63. Веде державний облік чисельності мисливських тварин.

4.64. Видає паспорти на собак мисливських порід, інших ловчих звірів і птахів.

4.65. Веде державний кадастр мисливських тварин, що перебувають на території України.

4.66. Здійснює подання на припинення права користування мисливськими угіддями.

4.67. Погоджує користувачам мисливських угідь пропускну спроможність.

4.68. Погоджує проекти організації та розвитку мисливського господарства.

4.69. Погоджує строки натаскування, наганяння, вимуштрування, польових випробувань і змагань мисливських собак.

4.70. Здійснює організацію обліку племінних собак мисливських порід, ведення єдиної системи накопичення інформації з племінної справи (ведення єдиних племінних книг, видача на їх підставі родоводів єдиного зразка та паспортів на собак мисливських порід, інших ловчих звірів і птахів), розроблення нормативної документації з мисливського собаківництва (інструкцій, положень, правил випробувань тощо).

4.71. Попереджує користувача мисливських угідь про усунення порушень, які спричиняють погіршенням середовища перебування тварин або забороняє використання державного мисливського фонду в угіддях користувача строком до двох років, у разі систематичного невиконання комплексних заходів щодо профілактики і боротьби із захворюваннями тварин.
4.72. Видає дозволи на добування хижих та шкідливих тварин, а також вовка та лисиці не в мисливський сезон або в заборонених для полювання місцях.

4.73. Встановлює відповідні винагороди (пільги) для мисливців, які добувають хижих та шкідливих тварин.

4.74. Здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на Держлісагентство України Президентом України.

5. Управління з метою організації своєї діяльності:

забезпечує здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням;

забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;

організовує планово-фінансову роботу, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, виявляє та усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг;

забезпечує доступ до публічної інформації, що перебуває у його володінні;

забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізації;

організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

6. Управління має право:

залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників

інститутів громадянського суспільства;
одержувати в установленому законодавством порядку, для здійснення покладених на них функцій, інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

скликати наради, утворювати консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби (ради, комісії, колегії, робочі групи тощо) для сприяння здійсненню покладених на Управління завдань;

організовувати, проводити виставкові заходи, конференції, семінари, наради з питань, що належать до їх компетенції, а також брати участь у таких заходах;

користуватися інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв'язку та іншими технічними засобами;

у встановленому законом порядку в межах своєї компетенції складати протоколи та розглядати справи про адміністративні правопорушення.

7. Управління здійснює свої повноваження безпосередньо.

8. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на відповідній території згідно із законодавством.

9. Управління у межах своїх повноважень видає накази організаційно-розпорядчого характеру.

Акти Управління можуть бути скасовані Головою Держлісагентства України повністю чи в окремій частині, у тому числі за дорученням Міністра аграрної політики та продовольства України, а також Міністром аграрної політики та продовольства України у разі відмови Голови Держлісагентства України скасувати такий акт.

10. Управління очолює керівник (начальник), який призначається на посаду і звільняється з посади Головою Держлісагентства України за погодженням з Міністром аграрної політики та продовольства України та головою місцевої держадміністрації в установленому порядку.

Керівник Управління може мати заступників, які призначаються на посади та звільняються з посад Головою Держлісагентства України за поданням начальника Управління та за погодженням з Міністром аграрної політики та продовольства України.

11. Керівник Управління:

здійснює керівництво діяльністю Управління, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності;

організовує та забезпечує виконання Управлінням відповідно актів законодавства, наказів Мінагрополітики України організаційно-розпорядчого характеру, доручень Міністра аграрної політики та продовольства України, його першого заступника та заступника, наказів Держлісагенства України та доручень Голови Держлісагентства України;

вносить Голові Держлісагентства України пропозиції щодо пріоритетів роботи Управління і шляхів виконання покладених на нього завдань, подає на затвердження плани роботи Управління (річні, піврічні);

звітує перед Головою Держлісагентства України про виконання покладених на Управління завдань та планів роботи;

здійснює добір кадрів в Управління, формує кадровий резерв на відповідні посади;

організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;

призначає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів, інших державних службовців та працівників Управління, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення про їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності (крім своїх заступників);

порушує перед Головою Держлісагентства України питання про присвоєння рангів державних службовців своїм заступникам, заохочення, а також притягнення їх до відповідальності; підписує накази Управління;

розподіляє обов'язки між заступниками керівника Управління; затверджує положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників Управління;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Керівник Управління підзвітний та підконтрольний відповідно голові державної адміністрації з питань здійснення повноважень місцевої державної адміністрації.

12. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Управління, обговорення найважливіших напрямів його діяльності в Управлінні утворюється колегія.

Рішення колегії реалізуються шляхом прийняття наказу Управління. Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у територіальних органах можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються

керівником територіального органу.
13. Управління діє на підставі положення, що затверджується відповідно до цього Положення Головою Держлісагентства України.

14. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.

Структуру територіального органу Держлісагентства затверджує Голова за погодженням з Міністром.

Штатний розпис та кошторис Управління затверджує Голова Держлісагентства України.

Чисельність працівників Управління затверджує Голова Держлісагентства України в межах граничної чисельності працівників, визначеної Кабінетом Міністрів України для територіальних органів центрального органу виконавчої влади. Начальник Управління вносить пропозиції Голові Держлісагентства України щодо чисельності працівників Управління.

15. Управління утворюються у порядку, передбаченому статтею 21 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади».

16. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України та установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

17. Юридична адреса: будинок № 8-Б, вулиця Яворницького, м. Львів, 79054.

Оголошення
Ключові слова
Де так як купити дрова паливні на Львівщині

Зелена країна

Ми у Facebook

Розпорядження від 01.12.2015р. N18

Платформа Дія

Відео

Положення про Львівське обласне управління лісового та мисливського господарства